Tiedelukutaidon perusteet-kurssi omassa oppilaitoksessa

Tiedelukutaidon perusteet -kurssin tai sen osan saa ottaa vapaasti osaksi lukion, ammattikoulun, ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintotarjontaa.

Kurssi on mahdollista suorittaa myös täysin omatoimisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kerro opiskelijoillesi mahdollisuudesta osallistua kurssille!

Tiedelukutaidon perusteet-kurssin sisällyttäminen osaksi lukio-opintoja

MOOC-verkkokurssi muodostaa 2 opintopisteen moduulin. Kurssissa on yhteensä kuusi osiota. Kurssin yksittäisiin osioihin voidaan käyttää keskimäärin 6–7 oppituntia opettajan ja ryhmän kiinnostuksenkohteiden mukaan.

Kurssi soveltuu lukion valinnaiseksi opintojaksoksi, mutta sitä voi hyvin käyttää myös osana eri aineiden opetusta. Koska kurssi on tieteenaloista riippumaton, sen sisällöt soveltuvat kaikkiin aineisiin. Kurssin sisältöjä voi soveltaa omaan aineeseen, ja niitä voi käyttää valikoiden valikoimalla omaan opetukseen esimerkiksi vain yhden osion sisältöjä sen sijaan, että ottaisi ohjelmaan koko kurssin.

Kurssin ensimmäinen osio Toiselta asteelta korkeakouluun sopii erityisesti opinto-ohjauksen sisältöihin. Se tutustuttaa opiskelijat korkeakouluopintoihin ja eri alojen tutkijoihin videoesimerkein. Osiota laadittaessa on kuultu erityisesti nuorten toivomuksia siitä, mitä he haluavat korkeakouluopinnoista tietää.

Kurssi on lukioille myös yksi tapa toteuttaa korkeakouluyhteistyötä.

Kurssin sisältö koostuu teksteistä ja verkkotehtävistä

Jokainen kurssiosio sisältää tietotekstejä ja niihin liittyviä verkkotehtäviä sekä toisinaan myös videoita ja vinkkejä lisämateriaaleihin niille, jotka haluavat syventää tietojaan. Kunkin osion lopussa on yhteenveto ja itsearviointitehtävä.

Tehtävät on rakennettu niin, että ne voi suorittaa täysin itsenäisesti. Ryhmässä opiskellen pohdintatehtävät tarjoavat mahdollisuuden yhteistoiminnallisuuteen, ja ovat myös antoisampia, kun opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia keskenään. Vaikka jokainen kirjaisi kurssialustalle oman vastauksensa, vastaamista voi edeltää kysymyksen työstäminen ryhmässä.

Kurssin tavoitteet

Kurssilla opiskelija

 • tutustuu korkeakouluopiskeluun ja eri tieteenaloihin
 • saa virikkeitä oman opiskelualan valintaan
 • perehtyy tieteellisen tiedon luonteeseen ja siihen, kuinka tieteellinen tieto rakentuu
 • oppii etsimään tieteellistä tietoa
 • oppii arvioimaan tiedon luotettavuutta
 • oppii ajattelun taitoja, erityisesti kriittistä ajattelua
 • kehittää kriittistä lukutaitoaan ja lähdekritiikin taitoa
 • tutustuu tiedon visualisoimiseen
 • tutustuu erilaisiin tieteellisiin artikkeleihin ja oppii lukemaan niitä
 • perehtyy tieteellisen artikkelin rakenteeseen ja tieteellisen kirjoittamisen viittauskäytäntöön
 • saa tietoa tekijänoikeuksista ja kirjoittajan etiikasta
 • saa tietoa tutkijan työstä ja sen edellyttämistä valmiuksista
 • näkee erilaisia ja eri alojen tutkijoita ja opiskelijoita videoiden kautta.

Kurssi antaa hyvän alkusysäyksen jatko-opintoihin. Se antaa myös valmiuksia pääsykokeisiin, joissa eteen voi tulla tieteellinen artikkeli tai kuvaaja artikkelista, sekä tukee ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista kehittämällä kriittistä lukutaitoa ja kriittisen ajattelun taitoja.

Helsingin yliopisto myöntää kurssisuorituksesta 2 op

Kun kurssi on suoritettu loppuun, MOOC-kurssisivuston profiilisivulta voi ladata kurssitodistuksen.

Helsingin yliopisto myöntää hyväksytystä kurssisuorituksesta maksutta 2 opintopistettä.

Lisätietoa kurssisuorituksen myöntämisestä

Mitä tämän kurssin jälkeen?

Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailussa voi harjoitella tiedetaitoja käytännössä

Tutki-Kokeile-Kehitä eli TuKoKe on lasten ja nuorten tiede-, teknologia- ja keksintökilpailu. TuKoKe on oivallinen tilaisuus harjoitella käytännössä Tiedelukutaidon perusteet -kurssilla opittuja tutkimus- ja raportointitaitoja. TuKoKessa tieteenalaa ei ole rajattu, vaan siihen voi osallistua minkä tahansa alan tutkimus- tai tuotekehitystyöllä yksin tai ryhmässä.

TuKoKessa jokainen osallistuja saa työstään asiantuntija-arvion ja palautteen, jonka pohjalta hän voi arvioida valmiuksiaan ja oppimaansa. Parhaassa tapauksessa osallistuminen voi tuottaa loppukilpailupaikan ja palkintostipendin ja jopa matkan kansainväliseen tiedekilpailuun. TuKoKe-lopputapahtumassa osallistujat pääsevät tapaamaan muita tieteen tekemisestä kiinnostuneita nuoria ja keskustelemaan työstään oman alansa asiantuntijoiden kanssa.

TuKoKe

TuKoKe on opettajalle vaivaton väylä projektitöiden arviointiin

TuKoKe-työt palautetaan sähköiselle arviointialustalle viimeistään helmikuun ensimmäisenä päivänä. Töiden saamat arviot ja palaute ovat luettavissa alustalta viimeistään toukokuun alkupuolella. Opettajalle TuKoKe onkin vaivaton väylä saada asiantuntijoiden arviointiapua opiskelijoiden projektitöille.

TuKoKeen liittyvät projektityöt tarjoavat myös mahdollisuuden korkeakouluyhteistyöhön. TuKoKe-kilpailussa Kehittämiskeskus Opinkirjo myöntää palkinnon loppukilpailuun päässeelle työlle, jonka tekemisessä on lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2019, käyttöön 2021) edellyttämällä tavalla tehty yhteistyötä lukion ja tiedeyliopiston välillä.

TuKoKe-menestys voi tuottaa opiskelupaikan

TuKoKe -kilpailussa menestyneet voivat tulla hyväksytyksi kevään 2022 toisessa yhteishaussa DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteisiin. TuKoKe-kilpailun osalta huomioidaan lukiosarjan loppukilpailussa kolmen parhaan joukkoon sijoittuneet yksilötyöt. Ryhmätöitä tämä oikotie ei koske.

DIA-yliopistot päättävät itse, mihin hakukohteisiin kilpailun perusteella voi tulla hyväksytyksi. Tarkemmat tiedot julkaistaan DIA-yhteisvalinnan nettisivuilla (dia.fi) sekä Opintopolussa lokakuussa 2021.

Tutkimuksen tekemisen perusteet -moduuli lukion tiedeopetukseen

Opinkirjo on tuottanut Tutkimuksen tekemisen perusteet -materiaalikokonaisuuden, joka muodostaa sisällöllisesti parin Tiedelukutaidon perusteet -verkkokurssin kanssa. Materiaalikokonaisuus soveltuu lukion opetussuunnitelmaperusteiden (2015; 2019) teemaopintojen kurssiksi (TO2) tai tiedeopetuksen moduuliksi (1-3 opintopistettä). Haluttaessa sen tehtäviä ja sisältöjä voi käyttää rinnakkain Tiedelukutaidon perusteet -kurssin kanssa. Materiaalikokonaisuudesta on apua myös TuKoKe-työn tekijälle.